TOP

ไดโซที่เข้าใจได้
จากตัวเลข

50 ปีที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน
ไดโซในตอนนี้ที่คุณดู รู้ และเข้าใจผ่านตัวเลข

เกี่ยวกับบริษัท

 • ก่อตั้ง

  ปี1972

 • ยอดขาย

  ประมาณ550000
  ล้านเยน

 • จำนวนสาขาทั่วโลก

  6,338สาขา

 • จำนวนสาขาใน
  ประเทศญี่ปุ่น

  4,042 สาขา

 • จำนวนสาขาในต่างประเทศ

  2,296 สาขา

 • จำนวนประเทศที่เปิดร้าน

  26 ประเทศและภูมิภาค

 • ยอดขายในวงการธุรกิจ

  อันดับ 1

 • ส่วนแบ่งยอดขายในวงการ ธุรกิจ

  อันดับ 1 (ประมาณ 62%)

 • จำนวนพนักงาน

  24,605คน
  (คำนวณเพื่อเทียบค่า 8 ชั่วโมง)

 • การจัดอันดับงานพิเศษ

  อันดับ1
  ในปีงบประมาณ 2021

*ตัวเลขเป็นข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2022

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 • จำนวนรายการผลิตภัณฑ์

  ประมาณ 76,000
  รายการ

 • จำนวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

  ประมาณ 1,200
  รายการทุกเดือน

 • ประเทศคู่ค้าทางธุรกิจ

  ประมาณ 45 ประเทศ

 • จำนวนคู่ค้าทางธุรกิจ

  ประมาณ 1,400
  บริษัท

 • พื้นที่คลังสินค้าทั้งหมดของศูนย์
  กระจายสินค้า

  ประมาณ 250,000
  สึโบะ (ประมาณ 826,500 ตารางเมตร)

*ตัวเลขเป็นข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2022

เกี่ยวกับลูกค้า

 • จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการที่
  ร้านต่อปี

  ประมาณ 1.100ล้านคน40 ล้านคน

 • จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการที่
  ร้านต่อวัน

  ประมาณ 312 ล้านคน

 • จำนวนผู้ติดตามทาง Instagram

  179 ล้านคน

 • จำนวนผู้ติดตามทาง PayPay

  662 ล้านคน

*ตัวเลขเป็นข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2022

เกี่ยวกับกำหนดการเปิดร้านในปีนี้

 • จำนวนสาขาที่มีกำหนดจะเปิด
  ในญี่ปุ่น (DAISO)

  ประมาณ 200 สาขา

 • จำนวนสาขาที่มีกำหนดจะเปิดใน
  ญี่ปุ่น (Standard Products)

  ประมาณ 50 สาขา

 • จำนวนสาขาที่มีกำหนดจะเปิดใน
  ญี่ปุ่น (THREEPPY)

  ประมาณ 100 สาขา

 • จำนวนสาขาที่มีกำหนดจะเปิดใน
  ต่างประเทศ (DAISO)

  ประมาณ 150 สาขา

 • จำนวนสาขาที่มีกำหนดจะเปิด
  ในต่างประเทศ (Standard
  Products)

  ประมาณ 10 สาขา

 • จำนวนสาขาที่มีกำหนดจะ
  เปิดในต่างประเทศ
  (THREEPPY)

  ประมาณ 10 สาขา

*ตัวเลขเป็นข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2022

FOLLOW US

กดติดตามกันเลย!